REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

organizowanych przez AGENCJĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO „GRAMAR BIS” Grażyna Bara

 

1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Agencję Doskonalenia Zawodowego „GRAMAR BIS” Grażyna Bara, z siedzibą w Gliwicach, ul Jasna 31 B.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2011r do odwołania.

2. Warunki uczestnictwa w szkoleniu.
1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres mailowy dostępny na stornie internetowej, zgłoszenia w treści maila lub faksem na numer 032 494 32 81, 230 85 24, 333 30 30, 333 30 31, lub pocztą tradycyjną.
2. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

3. Warunki płatności.
1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym ofertą przesłaną do klienta, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Klientowi.
2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
3. W tytule przelewu należy podać: symbol szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy.
4. Faktura VAT zostanie przekazana w trakcie lub po zakończeniu szkolenia. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte podstawową, 23% stawką VAT. Szkolenia podnoszące kwalifikacje licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z 23% podatku VAT, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011r. art. 43 ust. 1 pkt 29) ustawy o VAT. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych wymagane jest przesłanie pisemnego oświadczenia.
5. Na życzenie zgłaszającego organizator wystawi i prześle fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

4. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie min. 2 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia. W nagłych przypadkach, spowodowanych zdarzeniem losowym np. chorobą wykładowcy, firma dopuszcza możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia na 1 dzień przed planowaną datą rozpoczęcia.
2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, faksem lub telefonicznie.
3. W przypadku odwołania kursu przez organizatora, zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:
– zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność lub w formie gotówkowej
– pozostawienie wpłaconych środków na rachunku organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
4. Organizator zobowiązuje się poinformować mailem, faksem lub telefoniczne zgłaszającego na szkolenie o kolejnym terminie szkolenia.

5. Rezygnacja ze szkolenia.
1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
– w przypadku rezygnacji na 3 i 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia – zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny szkolenia.
– w przypadku rezygnacji na dwa dni robocze, dzień przed lub w dniu rozpoczęcia szkolenia – zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia 100% opłaty za szkolenie.
2. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej lub udzielonego rabatu dla innych uczestników kierowanych przez ten sam podmiot.
4. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
5. W każdym czasie zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

6. Rabaty.
1. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
2. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu dodatkowych osób.
3. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji kursu.
4. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

7. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.